Gaelbhratach is a scheme which supports and encourages schools in their efforts to promote the Irish language. The scheme is open to schools at both primary and secondary level. Schools are awarded the Gaelbhratach upon successful completion of a variety of targets. The primary aim of the scheme is to create and encourage a culture of speaking Irish informally within the school community and beyond.

Tá an scoil ar fad ag obair go dian chun ár nGaeilge a fheabhsú. Is scéim scoile í Gaelbhratach dirithe ar scoileanna ina múintear trí mheán an Bhéarla chun labhairt na Gaeilge a chur chun cinn. Tharla a lán gníomhaíochtaí i mbliana agus táimid faoi gheall sa scoil seo ár gcuid comhrá Gaeilge a spreagadh agus a fheabhsú. 

The whole school community is working hard to improve our Irish. Gaelbhratach is a scheme for primary schools that teach through English. Its aim is to promote Gaeilge in these schools. A lot of activities happen in Scoil Chlíodhna CNS and we are committed to encouraging and improving our spoken Irish.

   Our Targets   

  1. Rannta, Amhráin, cluichí Bos is Lámh, Cluichí Fáinneacha, Rannta Scipéala

 

There is a strong emphasis on poems, songs and games  using spoken Irish. The children really enjoy performing many Irish songs and rhymes for parents at multiple points throughout the year e.g. Winter Shows, Book Fair, Summer Shows. Over one month each year, the children learn lots of different clapping games and rhymes which they can then use in the yard. 

2. Scéim na gComrádaithe (Buddy System)

On an ongoing basis pupils from senior classes work with pupils from junior classes through the medium of Irish. Our children in the younger classes love listening to the older children reading books to them, playing games with them and saying rhymes together.

3. Amhrán na bhFiann

Our countries national anthem is very important to us here in Scoil Chlíodhna CNS. The whole school learn the song and perform it at events such as Seachtain na Gaeilge (Irish week).

4. Bainistíocht Ranga (Classroom Management)

We encourage all teachers to use Irish throughout the school day and to integrate it into their routine. We really enjoy greeting children in the morning through Irish, using it at yard time and also as a means of managing our classrooms.

5. Cluichí Teanga / Léitheoireachta 

Games support oral Irish and also provides a fun aspect to learning the language. At the end of each month, every class across the school engages in Tráthnóna Gaeilge (Irish evening) with a focus on one type of game e.g. yard games, board games, card games. The children are taught appropriate vocabulary that will help them to play the games in class during the month and have wonderful fun using the vocabulary for tráthnóna Gaeilge. Fun and learning wrapped up nicely.

6. Páistí ag beannú / fáiltiú ag doras na scoile /seomra ranga (Greetings) 

Múinteoir Teresa and Múinteoir Joanne greet the children at the school gate each morning and the children love greeting in Irish or passing on something they have learnt in Irish class. Each teacher greets the children at the classroom door also and again it is an opportunity to greet in Irish, say phrases about the weather etc. in a natural setting. It is our aim that children will develop their Irish oral language skills in everyday contexts.

Coiste Gaeilge – 2022/23

To help lead the school in achieving the above targets, a vote took place to select the Gaeilge representatives of each class from 3rd to 6th.

The below are the current Gaeilge Committee representatives:

  • Rang a Ceathair (M.Conor) – Charlie
  • Rang a Ceathair (M.Dairine) – Zofia agus Carmela
  • Rang a Cúig (M.Hannah)  – Martha agus Luca
  • Rang a Cúig (M.Treasa) – Sophie agus Ria 

Our teacher committee consists of:

  • Múinteoirí Lizzie, Hannah, Ian, Jen agus Claire

Féach thíos ar an obair iontacha atá ag tarlú in ár scoil chun Gaeilge a chur chun cinn.

Take a look below at the wonderful work that is happening in our school to promote Irish.

Ceol/ Damhsaíocht

Tá rang a ceathair ag obair go dian ag foghlaim an fheadóg stáin. Tá na múinteoirí ó Cork School of Music ag cleachtadh amhrán Gaeilge le huirlisí ceoil éagsúla m.sh. an veidhlín agus an an cláirnéid. Is aoibhinn linn nuair a thagann cuairteoirí damhsaíochta go dtí an scoil. 

The children in 4th class are working hard at learning the tin whistle. The teachers from Cork School of Music come to practise Irish songs also with different instruments e.g. the violin and the clarinet. We also love having visitors that show us some Irish dancing moves.

Tráthnóna Gaeilge

Gach mhí, tá béim ar chluiche amháin trasna na scoile mar shampla, cluiche chláir, cluiche cárta, cluiche chlós, damhsaíocht. Foghlaimíonn gach rang rialacha na gcluichí agus fóclóir úsáideacha i rith na míosa. Ansin, ar an Aoine deiridh de gach mhí, imríonn an scoil ar fad an cluiche ag an am chéanna. Féach ar an spraoi atá againn seo a leanas:

Every month, there is a focus on one type of game across the school e.g. board games, card games, yard games, dancing. Every class learns the rules of the games along with helpful vocabulary during the month. Then, on the final Friday of each month, every class across the school plays the game at the same time. Have a look at some of our great fun below:

 

Ciorcal Cómhrá

(Conversation Circle) 

Oibríonn ranganna le chéile chun cómhrá a dhéanamh. Úsáidimid an straitéis Ciorcal Cómhrá chun é seo a bhaint amach. Tá seans ag na páistí na habairtí agus an stór focal atá foghlamatha acu sa rang a úsáid i gcaoi taithneamhach spraoiúil. Tá rang a cúig agus a sé ag úsáid Ciorcal Cómhrá thíos. Chomh maith le seo, tá pictíur ann le rang a trí ag déanamh Ciorcal Cómhrá malartach. Scríobh agus léirigh siad a leabhair féin agus léigh siad iad do rang a hAon.

Different classes make efforts to work together and engage in a conversation circle. They get the opportunity to use some of the sentences and vocabulary they have been learning in class through an engaging and interactive way. 5th and 6th class children are busy doing the Conversation Circle below. Along with this, you can see 3rd class children doing an alternative Ciorcal Cómhrá. They wrote and illustrated their very own children’s books in Irish and read them to the 1st class children.

Seachtain na Gaeilge (Irish Week)

Is cuid lár í Seachtain na Gaeilge i Scoil Chlíodhna. Déanaimid gach iarracht an seachtain seo a céiliúradh i gcaoi taitneamhach, sproiúil agus gníomhach. Idir 9-16 Márta 2022, rinneamar céiliúradh ar Seachtain na Gaeilge. Thug rinceoirí cuairt dúinn, d’éisteamar le ceol gaeilge agus bhí siúlóid dúlra, torraíocht taisce, tráth na gceist agus paráid againn. Mhúin Múinteoir Nicola an rince scuab do rang a ceathair agus a cúig. Féach ar chuid de na pictiúr seo a leanas:

We celebrated our Seachtain na Gaeilge from the 9th to 16th March 2022. We had such a wonderful week engaging in lots of fun activities through Irish. We had visits from Irish dancers, listened to traditional Irish musicians, did a nature walk, treasure hunt, had a quiz and even had our own parade. Múinteoir Nicola even taught some of our 4th and 5th class children how to brush dance. Have a look at some of the videos below:

Scéim ns gComrádaithe

(Buddy System)

Sin aidhm Scéim na gComrádaithe ná go bhfuil seans ag na daoine is sine sa scoil, caidrimh a thógáil leis na daoine is óige sa scoil. Déanaimid siad a lán tascanna comhoibrú le chéile. Is chaoi iontach é chun cinéaltas agus comhbhá a fhorbairt. Is aoibhinn le na naíonáin éisteacht le na páistí níos sine, ag léamh na leabhair Gaeilge mór atá againn. 

The goal of the programme is to develop relationships between the younger and older children, enhancing the sense of a friendly and supportive school community. With this in mind, we try to get our older children working with our younger children as often as we can. Lots of relationship building activities occur through Irish. The infants love listening to the other children reading some of the big Irish books from our library.

Gradam an Phríomhoide (Principal’s Awards)

Ag deireadh na míosa, tá gradam bronnta de chuid do na páistí ó gach rang. Tugann Múinteoir Teresa na gradam seo amach. Chun na hiarrachtaí maithe le Gaeilge a aithint, piocann sí duine amháin ó gach rang chun an Gradam Gaeilge a bhua. 

At the end of every month, an award is presented to some children from each class. Múinteoir Teresa presents these awards. To recognise the massive efforts children are making with speaking Irish, she picks one person from each class to receive the award. Have a look at some of our winners below:

Bratach Aclaí

Tá an scoil ag déanamh iarrachtaí chun an dara bratach gníomhach a fháil. Chun cabhrú le seo, rinne Múinteoir Eoin cúrsa gníomhach timpeall na scoile. Gan dabht, bhí se seo seans chun an Gaeilge a fheabhsú chomh maith. Mar sin, tá ghníomhaíocht Gaeilge ar gach postaer. Úsáideann ranganna an chúrsa seo do sosanna spleodracha agus do cheactanna corpoideachais. 

We are working towards our second Active Flag. To help with this Múinteoir Eoin created an active trail around the school. Of course we had to use this as an opportunity to promote Irish also. Therefore, each stop along the trail has an activity in Irish on it. Classes use this amazing trail for brain breaks and PE lessons.

            

Prionta sa Timpeallacht

Cé go bhfuil na páistí ag foghlaim Gaeilge sna ranganna gach lá, an rud is tabhachtaí dúinn ná go dtagann Gaeilge chuid dá saol laethúil. Mar sin, déanamid iarracht Gaeilge a chomhtháthú sna tascanna an lae. Féach ar na nodanna chun Gaeilge a úsáid timpeall na scoile.

Even though the children learn Irish daily in the classrooms, the most important thing is that Irish is not an isolated lesson but becomes part of the children’s daily lives. Because of this, we try to integrate Irish into everyday tasks. Look at the hints we have around the school that act as reminders to use Irish.